EU programi za mlade

Programi EU su jedan od instrumenata koji Evropska unija koristi u cilju podrške i jačanja saradnje između zemalja članica EU s jedne strane, i potencijalnih i zemalja kandidata sa druge strane u raznim oblastima sprovođenja evropskih politika. Učešće u EU programima za zemlje kandidate u EU predstavlja priliku da se upoznaju sa politikama EU, evropskim institucijama, zakonima i njihovoj primeni u praksi, kao i sa sistemima vrednosti i mehanizmima funkcionisanja EU. Učešće u ovim programima EU i naučene lekcije tokom implementacije značajne su za zemlje kandidate i potencijalne kandidate i kao priprema za korišćenje ostalih instrumenata EU u budućnosti. Iskustva zemalja koje su postale članice EU pokazuju da je učešće u programima EU izuzetno važna karakteristika uspešne strategije pristupanja EU. Osim toga, veoma je važno za građane, svakako i nas mlade, te institucije jedne zemlje da imaju priliku da se upoznaju sa vrednostima EU.

Od velikog broja programa koje EU sprovodi, kao napristupačnije i najkorisnije mladima iz Srbije iz naše perspektive izdvajamo:

 

ERASMUS+

Erasmus+ program ima za cilj isticanje veština i zapošljivosti, kao i modernizaciju obrazovanja, obuka i poslova za mlade. Erasmus+ obezbeđuje mogućnost da preko 4 miliona Evropljana studira, obučava se, stekne profesionalno iskustvo i volontira u inostranstvu. Easmus+ pruža podršku transnacionalnim partnerstvima između obrazovnih, trening institucija i institucija i organizacija mladih u uspostavljanju saradnje u svetu obrazovanja i rada kako bi se premostio jaz u kvalifikacijama sa kojima se Evropa suočava. Na polju sporta su podržani bazični projekti kao i prekogranični izazovi, kao što su borba protiv nameštanja rezultata utakmica, dopinga, nasilja i rasizma.

Vreme trajanja programa: 2014-2020

Budžet: 14,7 milijardi evra

Ciljevi programa ERASMUS+ su doprinos postizanju:

– Ciljeva strategije Evropa 2020, pre svega njenih obrazovnih ciljeva;

– Ciljeva strateškog okvira Evropska saradnja u obrazovanju i obuci (ET 2020);

– Održivog razvoja partnerskih zemalja na polju visokog obrazovanja;

– Opštih ciljeva obnovljenog okvira Evropska saradnja na polju mladih (2010–2018);

– Ciljeva razvoja Evropskih dimenzija u sportu, posebno bazičnih sportova u skladu sa radnim planom Unije za sport;

– Promociji evropskih vrednosti.

Program ima tri potprograma: 1. Obrazovanje i treninzi; 2. Mladi; 3. Sport

 1. Obrazovanje i treninzi obezbeđuju studiranje i obuke u inostra- nstvu, a obrazovnom kadru dalje usavršavanje.

Obrazovanje na ovom nivou je definisano kroz pet osnovnih edukativnih i obrazo- vnih programa:

 • Školsko obrazovanje za obrazovni kadar i institucije;
 • Univerzitetsko obrazovanje za studente, obrazovni kadar, institucije i preduzetnike;
 • Stručno obrazovanje i obuke za studente, polaznike, praktikante, obrazovni kadar, institucije i preduzetnike;
 • Obrazovanje odraslih za obrazovni kadar, institucije i preduzetnike;
 • Evropske integracije za osoblje iz akademskih i istraživačkih institucija.

Finansiranje aktivnosti mladih ima za cilj unapređenje stručnosti, veština i zapošljivosti mladih ljudi, promociju socijalne inkluzije mladih i njihovo blagostanje, podstrek zapo- šljavanju mladih i politici za mlade na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

Kao najpristupačnije delove ovog poprograma za učesnike iz Srbije izdvajamo trening kurseve, omladinske razmene i evropski volonterski servis (EVS) o kojima možete više saznati u meniju na naslovnoj strain ovog sajta.

Potencijalni učesnici su mladi zmeđu 13 i 30 godina, omladinske organizacije i ostali zainteresovani aktivni na polju politike mladih.

 1. Sport

Ima za cilj podršku jačanje kapaciteta i profesionalizma, jačanje menadžerskih sposobnosti i kvaliteta sprovođenja EU projekta, kao i uspostavljanje veza između organizacija u oblasti sporta.

Potencijalni učesnici: Svaka javna institucija ili neprofitna organizacija aktivna na polju sporta, a defini- sano Programom date zemlje učesnice. To mogu biti: javne ustanove nadležne za sport na lokalnom, regionalnom ili nacionalnom nivou, sportske organizacije na lokalnom, regionalnom, nacionalnom ili evropskom nivou; organizatori nacio- nalnih sportskih događaja u okviru evropskih događaja u oblasti sporta.

 

Sajt programa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

 

 

HORIZONT 2020

Horizont 2020 je novi program Evropske unije za istra- živanje i inovacije. Ovaj program predstavlja instrument za ostvarivanje glavnih ciljeva strategije Evropa 2020, a pre svega njene inicijative Inovativna unija. Ova inicijativa zagovara prirodno okruženje koje omogućava da se velike ideje pretoče u proizvode i usluge razvoja ekonomije i radnih mesta. Cilj je da se osigura stvaranje evropske na- uke svetske klase i omogući jednostavnija saradnja između privatnog i javnog sektora na polju inovativnog rada. Svojim ciljevima Horizont 2020 je usmeren i na dalji razvoj Evropskog istraživačkog prostora kao jedinstvenog tržišta znanja, istraživanja i inovativnosti.

Vreme trajanja programa: 2014-2020

Budžet: 77.028 milijardi evra

Opšti cilj: Doprinos izgradnji društva i ekonomije zasnovanoj na znanju
i inovacijama kroz usklađivanje dodatnih istraživanja, razvoj i podršku inovacijama i kroz doprinos postizanju razvojnih ciljeva, uključujući i odvajanja zemalja Unije od 3% bruto društvenog proizvoda za istraživanje i razvoj.

Horizont svoje ciljeve sprovodi u nekoliko programa i njihovih celina:

 • Izvrsnost u nauci
 • Vođstvo u industriji
 • Društveni izazovi
 • Širenje izvrsnosti i učešća
 • Nauka sa društvom i za društvo
 • Evropski institute za inovacije i tehnologije

 

Potencijalni učesnici: U zavisnosti od potprograma i godišnjeg programa rada: nadležne institucije, istra- živački i obrazovni centri, univerziteti, instituti, naučnici, preduzeća…

 

Sajt programa: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

 

 

KREATIVNA EVROPA

Evropa je svetski lider u izvozu proizvoda kreativne industrije. U cilju očuvanja ove pozicije, Evropska unija investira u sposobnost sektora da deluje preko granica. Programom Kreativna Evropa Evropska komisija pruža podršku sektoru kulture i medija.

Vreme trajanja: 2014 – 2020

Budžet: 1462,72 miliona evra

Program se sastoji od dva potprograma i jedne dodatne horizontalne aktivnosti:

Potprogram Kultura (31% budžeta)

Potprogram Medija (56% budžeta)

– Horizontalna aktivnost (13% budžeta).

 

Potprogram Kultura podržava:

 • Saradnju između kulturnih i kreativnih organizacija iz različitih zemalja;
 • Prevodilačke inicijative i promociju literarnog stvaralaštva širom Evropske unije;
 • Umrežavanja koja pomažu sektorima kulture i kreativnosti da stvaraju konkurentno i transnacionalno;
 • Stvaranje platformi za uspostavljanje saradnje između umetnika i programiranje kulturnog stvaralaštva u Evropi.

 

Potprogram Medija podržava:

 • Inicijative u cilju distribucije dela i pristup tržištu;
 • Inicijative za razvoj projekata ili niza projekata;
 • Produkciju televizijskih programa ili video-igara;
 • Aktivnosti koje jačaju pristup i interesovanje za audio-vizuelni rad;
 • Aktivnosti koje jačaju interesovanje za film, npr. umrežavanje bioskopa, filmske festivale, i sl.;
 • Mere usmerena na međunarodnu saradnju i bolji promet i distribuciju dela;
 • Aktivnosti usmerene na razvoj veština i jačanje profesionalnih kapaciteta u audio-vizuelnom sektoru.

 

Horizontalna aktivnost podrazumeva:

 • Osnivanje Garancijske olakšice usmerene na kulturni i kreativni sector
 • Promociju transnacionalne saradnje na kreiranju politika
 • Podršku mreži nacionalnih deskova Kulturne Evrope

 

Potencijalni učesnici: Javna i privatna tela, organizacije i preduzeća iz kulturnog i kreativnog sektora u zavisnosti od poziva iz zemalja EU, EFTA i IPA… Za učešće zemalja koje nisu članice EU važe određena ograničenja, kao, na primer, nemogućnost korišćenja usluga Garancijskih olakšica. Za učešće u potprogramu Mediji važi posebna direktiva.

Sajt programa: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/

 

 

EVROPA ZA GRAĐANE I GRAĐANKE

Program Evropa za građane i građanke kreiran je u cilju boljeg razumevanja Evropske unije, njenih vrednosti i istorije. Program pomaže angažovanje građana kroz diskusije i promišljanja o evropskim temama.

Vreme trajanja: 2014-2020

Budžet: 185,47 miliona evra

Opšti cilj: Da doprinese razumevanju Unije, njene istorije i različitosti; Da promoviše evropsko građanstvo i poboljša uslove za građansko i demokratsko učešće na nivou EU.

 

Program se sastoji iz dve tematske celine:

 • Evropsko sećanje (20% budžeta) – pruža podršku inicijativama koje se odnose na uzroke totalitarnih režima, razornih za modernu evropsku istoriju;
 • Demokratski angažman i građansko učešće (80% budžeta), projekti civilnog dru-štva, bratimljenje gradova i mreža zbratimljenih gradova.

Aktivnosti:

 • Zajedničko učenje i saradnja, kao što su projekti civilnog društva, bratimljenje gradova i mreže zbratimljenih gradova;
 • Strukturna podrška organizacijama – telima koja zastupaju interese Unije, a vezano za ciljeve programa i kontakt tačkama za program Evropa za građane i građanke;
 • Analitičke aktivnosti na nivou Unije podrazumevaju sprovođenje studija koje se fokusiraju na, za program, relevantne teme.
 • Aktivnosti sa ciljem podizanja svesti i širenja informacija o rezultatima inicijativa i primera dobre prakse.

 

Potencijalni učesnici: Svi zainteresovani, aktivni na promociji evropskog građanstva i integracije, posebno lokalne i regionalne nadležne institucije i organizacije, tvining odbo- ri, think-tanks, organizacije civilnog društva, kulturne, omladinske, obrazovne i istraživačke organizacije.

 

Sajt programa: http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/index_en.htm